Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Асоциацията на кредитните посредници в България прие Етичен Кодекс

През последните няколко години, кредитното посредничество в България отбелязва много динамичен растеж и все по-голямо търсене от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити.  Заедно с нарастващата популярност, идва и по-голяма отговорност към клиентите и към банките партньори, с цел запазването и повишаването на репутацията на професията кредитен консултант. Асоциацията на Кредитните Посредници в България (АКПБ), www.acib.bg, има мисията да обединява интересите на нейните членове, регистрирани като необвързани кредитни посредници в БНБ, както и да спомага за налагането на високи стандарти на работа с клиентите и партньорство с банките и финансиращите институции.

Ето защо, през последните няколко месеца членовете на Асоциацията работиха по създаването на Етичен Кодекс, който беше приет по време на Общото Годишно Събрание, на 21.09.2021 и влиза в сила от 21-ви октомври същата година. Целта на Кодекса е да определи принципите и правилата на поведение, които всеки член на Асоциацията следва да спазва с цел гарантирането на професионална етика и честна конкуренция.

Сред някои от общите приети принципи на Асоциацията можем да отбележим:

 • Да се спазва стриктно Закона за защита на конкуренцията
 • Да се действа почтено, открито и добросъвестно, както в отношенията помежду им, така и сред клиенти и кредитори
 • Да не се участва в нелоялна конкуренция или такава, която може да накърни доброто име на професията и да навреди на Асоциацията и на нейните членове
 • Да не се използва невярна или заблуждаваща реклама
 • Да се привличат нови клиенти на база на преимуществата на собствената оферта, а не на база негативни сравнения с други членове на Асоциацията
 • Да не се вербуват клиенти на други кредитни посредници
 • Да не се вербуват служители от фирмите на други членове на Асоциацията
 • Да се осигурява пълна, достоверна и достъпна информация на всеки един клиент

Етичният кодекс предвижда механизми за подаване на сигнали и жалби от страна на клиенти, банки – партньори или други членове на Асоциацията, които да бъдат разглеждани от Етична комисия, която да провежда задълбочено разглеждане на всеки конкретен казус и да изработва становище, което да бъде приемано от Управителния Съвет или от Общото Събрание според вида предложени мерки.  АКПБ е предвидила и налагането на санкции при неизпълнение на посочените и останали етични норми в кодекса. Сред възможните санкциите са парични глоби или изключване от Асоциацията.

Асоциацията на Кредитните Посредници в България възобнови дейността си пред май 2018-та година. Нейна мисия е да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация, като си сътрудничи с банките и Асоциацията на Банките в България, с представители на Българската Народна Банка, както и като създава нови партньорства с други организации. АКПБ насърчава лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници и анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите, с цел развитие на предлаганите услуги.

Сред целите на Асоциацията са:

 • Да защитава интересите на членовете на Асоциацията и на клиентите, ползващи услугите на кредитни посредници
 • Да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници в България
 • Да създава норми за етично поведение на пазара на кредитните консултации и посредничество
 • Да промотира услугите на кредитните посредници и ползите за клиентите от тях
 • Да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация и създава нови партньорства с други организации от бранша

Безплатната кредитна консултация, която потребителят получава, включва само ползи за него. Той има достъп до анализ и оценка на възможностите за кредитиране, информация за възможен размер на кредита и възможен размер на финансиране при ипотечен кредит. Пред клиента се открива и възможността да избира между няколко оферти от водещи банки, като му е осигурен независим съвет относно получените оферти. Доверилият се на кредитен посредник клиент получава информация относно необходимите документи и съдействие при тяхното внасяне и попълване. Съвместната работа с кредитните посредници спестяват време, усилия и пари на клиентите.