Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Седалището и адресът на управление на Асоциацията на кредитните посредници в България е:

гр. София, район „Възраждане“, п.к. 1000, ул. „Стефан Стамболов“ № 28.

Може да се свържете с нас на имейл info АТ acib точка bg