Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Седалището и адресът на управление на Асоциацията е: гр. София, район „Възраждане“, п.к. 1000, ул. „Стефан Стамболов“ № 28.

За всякакви предложения и мнения може да се свържете с нас на info@acib.bg