Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Какви документи са Ви нужни за вземането на ипотечен кредит?

Почти на всеки от нас в един или друг момент от живота ни се налага да пристъпим към кандидатстване за банков кредит. Покупката на имот, например, обикновено е трудно да бъде направена без такъв тип финансиране. Процедурата по взимане на кредит не е лесна, отнема време и е необходим голям набор от документи, които се попълват от клиентите или се получават от различни държавни институции. Това, обаче, не бива да Ви отказва от мечтите Ви! Защото, ако работите с кредитен посредник, той би могъл да ви помага на всяка стъпка от процедурата. Тъй като независимите кредитни посредници – лицензирани фирми, регистрирани от БНБ, освен, че Ви предоставят информация за най-добрите оферти на пазара, могат и да Ви помогнат в процеса на подготовка на документация и дори да заменят клиента при обикалянето на институции и ваденето на някои от документите.

Първата стъпка винаги е попълване на искане за отпускане на кредит, заедно с прилежащи декларации, в зависимост от избраната банкова институция. За да се потвърдят източниците на доходи на кредитоискателя, се изисква удостоверение от работодателя, което отразява размера на възнаграждението му. Ако кредитът се иска от двама души, които са женени е необходимо удостоверение за семейно положение (акт за граждански брак). Също така е нужно удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения на собствениците и купувачите на имота. Този документ се издава от НАП.

За да бъде установена собствеността на имота се изисква документ за собственост, а именно нотариален акт. От Агенцията по вписванията трябва да се предостави удостоверение за липса на тежести върху имота за последните 10 години. Следва да се извади данъчна оценка на имота от съответната община, както и актуална скица на имота, която отново се издава от общината. В случай, че в съответния регион на имота вече има кадастър, се издава кадастрална скица или схема от Агенцията по кадастър. Този документ се изисква, за да се сверят данните от документа за собственост (местонахождение, размер и граници) дали отговарят на действителните. Без него не е възможно сключване на сделка. Също така банките изискват кредитоискателят да извади пазарна оценка на имота от лицензирана оценителска фирма. 

Не на последно място по важност, някои от банките изискват да им се предостави застраховка, както на кредитополучателя за целия размер на кредита, така и застраховка на ипотекирания имот отново за не по-малко от 100% от размера на кредита.

Документите, изискуеми от банковата институция и от нотариуса, при изповядването на сделката се изискват за защита на интереса на всички страни – купувач, продавач, банкова институция и община. В България, тези документи са по-малко на брой отколкото в други държави. И разбира се, развитието на финансовия бранш и наличието на независими и лицензирани към БНБ кредитни посредници подпомага процеса, пести време и средства и осигурява един легитимен и прозрачен процес. А кредитните посредници, членове на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ) са онези компании, на които можете да се доверите без никакви условности, тъй като те спазват етичен кодекс и високо ниво на професионализъм.