Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Какво е лихва и какви видове лихвени проценти има

Какво е лихва и какви видове лихвени проценти има
Какво е лихва и какви видове лихвени проценти има

Кредитите са финансов инструмент, чрез който потребителите получават средства от банкова институция за най-различни цели. Но това си има своята цена и това е лихвата. Стремежът на теглещия кредит е да намери най-ниската и изгодна лихва. Тя е един от най-важните елементи, определящи условията по договора за кредит и съответно разходите на кредитополучателя. За да планирате възможно най-добре финансовия си бюджет, преди да подпишете договор за кредит от банка, трябва да избере по какъв начин ще се формира и прилага лихвата по него. Това особено важи за ипотечните кредити, които са дългосрочни и продължават до 30-35 години.

Какво е лихва и лихвен процент

Лихвата е цената, на която банката отпуска кредит на кредитополучателя. Лихвените проценти показват тази цена като процент от сумата, която той взема под формата на кредит. Лихвата се определя от банката, като може да предложи различни варианти на лихвообразуване – фиксирана лихва, променлива лихва или комбинация от двете. 

Видове лихвени проценти

Номинален лихвен процент – процентът, който фактически се договаря и заплаща от кредитополучателите. Това е лихвеният процент, който собствениците на жилища плащат по ипотеките си. 

Реален лихвен процент – процентът се получава, когато от номиналния лихвен процент извадим инфлацията. Така разбираме реалната цена на вземането на заем и колко стоки, услуги и други неща могат да се купят с тези пари. Това се нарича покупателна способност на парите и тя намалява с времето, тъй като цените се покачват поради инфлацията. Следователно реалният лихвен процент варира според номиналния и според темпа на инфлация.

Фиксиран лихвен процент – определя се при подписването на договор за кредит, той е постоянен и се прилага за целия срок на договора или за определен период от време от него. Обичайно, при ипотечните кредити лихвата е фиксирана в първите 3 до 5 години, след това става променлива.

Променлив лихвен процент – самото име подсказва, че той може да се променя по време на договора за кредит между кредитора и потребителя. Формира се на база на два елемента – променлива компонента (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка. 

Референтен лихвен процент – той е променлив елемент в лихвообразуването и се изчислява от независими органи. Тъй като редовно се актуализира, методиката му на изчисление следва да бъде описана в договора за кредит на кредитополучателя. Когато има промяна в референтния лихвен процент, клиентът на банката трябва да бъде предварително информиран за това, защото когато референтният лихвен процент се увеличи, увеличава се и лихвата по кредита, и обратно. Референтният лихвен процент е различен и може да бъде пазарен индекс и/или индикатор, публикуван от Българска народна банка (БНБ) или Национален статистически институт (НСИ). В България за кредитите в евро се използва пазарният индекс EURIBOR

Основен лихвен процент (ОЛП) – изчислява се от Българска народна банка всеки месец и се публикува на уеб сайта й. Той има отношение към лихвообразуването при кредити за физически лица в лева. Размерът му е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец. 

Годишен лихвен процент (ГПЛ) – лихвата, която потребителят плаща за използване на кредита за срок от една година. Различните кредитни продукти имат различен годишен лихвен процент, който се калкулира на база на периода на връщане на кредита, както и на цялата му стойност. 

Защо да се възползвате от услугите на кредитен консултант

При нужда от теглене на кредит от банка, може да се обърнете към кредитен посредник за съдействие при кандидатстване. Той може да ви помогне в проучването на най-добрите условия за кредитиране, да ви разясни лихвените условия по офертите на банките, а вие да направите своя информиран избор кой вариант лихва е най-подходящ за вашите финансови възможности. Можете да се доверите на независимите кредитни посредници, които са членове на Асоциация на кредитните посредници в България, защото те са регистрирани към Българска народна банка, а услугата им е безплатна и в полза на клиента.