Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Какви са основните видове банкови кредити

видове банкови кредити

Рано или късно почти всеки може да попадне в ситуация, в която се нуждае от пари назаем. Единият вариант е да вземете от приятели или роднини, но ако не искате да ангажирате тях, може да заемете банков кредит. В стремежа си да бъдат конкурентноспособни на пазара и да привличат клиенти, банките предлагат широка гама от кредитни продукти, които да отговарят на техните нужди и предпочитания. Преди да кандидатствате за кредит, добре би било да се запознаете с основните видове банкови кредити, за да вземете правилно решение. По-надолу ще ви запознаем с различните продукти на банковите институции.

Основни видове банкови кредити

Банковият кредит е сделка между банката и кредитополучателя, при която банката му отпуска определена парична сума за определена цел, при уговорени условия и срок, а той има задължението да използва парите и да ги върне. Банковите кредити се класифицират по различни критерии и биват следните според:

  • получателя – за физически и за юридически лица;
  • предназначението си – инвестиционен, за оборотни средства, потребителски, ипотечен;
  • срока за погасяване – краткосрочен, средносрочен, дългосрочен;
  • степента на обезпеченост – обезпечен, частично обезпечен, необезпечен;
  • начина на предоставяне – еднократно или кредитни линии;
  • начина на усвояване и погасяване, и т.н.

На банковия пазар съществуват най-разнообразни варианти на кредити, за да може банките да отговорят на различните нужди и предпочитания на клиентите си. Ние ще се спрем на най-популярните видове кредити.

Потребителски кредит

Най-разпространеният банков кредит е потребителският кредит. Както самото му име показва, този вид кредит се използва за потребление, т.е. за закупуване на стоки и услуги като: автомобил, техника, мебели, ремонт, такси, сметки, обучение, курсове, лечение и други. Вариантите на потребителския кредит са различни. Може да бъде нецелеви или целеви (стоков) кредит за определена покупка, краткосрочен – за период от 1 година, или дългосрочен – за 5-10 години, с фиксирана или с променлива лихва и т.н.

Ипотечен кредит

Ипотечният кредит е кредит, който е обезпечен с ипотека на недвижим имот. Ипотечните кредити са дългосрочни и достигат до 30-35 години. Лихвата при тях е по-ниска от тази на потребителските кредити, защото има гарантирано обезпечение. Според това за какво ще бъдат използвани средствата, ипотечните кредити се делят на целеви и нецелеви. Целевите се отпускат на физически лица за покупка на жилище, което се ипотекира в полза на банката, или за ремонт на жилището на кредитополучателя. Юридическите лица също могат да кандидатстват за целеви ипотечен кредит за текущи нужди на бизнеса си. Нецелевите ипотечни кредити са вид потребителски кредити, обезпечени с ипотека на недвижимо имущество. Те се отпускат на физически лица. Тъй като са гарантирани, банката може да отпуска по-големи суми на кредитополучателя и да няма изисквания за използването им от него.

Оборотен кредит

Банките предлагат различни опции на кредити за оборотни средства. Най-общо този вид кредит е предназначен за краткосрочни цели – за текущи нужди на бизнеса като: заплати, осигуровки, плащане на сметки, ремонти и други. Заемът се отпуска на фирмата с или без обезпечение. 

Инвестиционен кредит

За разлика от оборотния кредит, инвестиционният кредит е за дългосрочни цели и финансира дългосрочни материални активи като: машини, съоръжения, оборудване, обзавеждане и други. Заемът изисква материално обезпечение с недвижим имот или материални активи на фирмата, затова и лихвите при този вид кредит са по-ниски.

Овърдрафт кредит

Овърдрафт кредитът е краткосрочен кредит за допълнително финансиране, който се усвоява по разплащателна сметка на кредитоискателя. Банката може да отпуска овърдрафт и на физически, и на юридически лица. Кредитът се погасява автоматично, когато по сметката на кредитополучателя постъпят парични средства, а впоследствие той може отново да ги използва.

Обединен кредит

Обединеният кредит е потребителски кредит, чрез който може да обедините кредитните си задължения по кредитни карти, покупки на лизинг, бързи кредити, овърдраф и други, независимо дали са получени от един или няколко кредитора. По този начин може да договорите по-изгодна лихва, да си оптимизирате бюджета и да спестите разходи от такси и вноски.

Ако имате нужда от банково финансиране, независимо за каква цел, но нямате време да обикаляте по офиси за оферти, може да се обърнете към кредитен консултант за професионално съдействие. Той ще ви спести време, пари и усилия, като проучи от ваше име възможностите за банков кредит и ви помогне в избора на най-подходящия продукт. Можете да се доверите на независимите кредитни посредници, които са членове на АКПБ, и са регистрирани към Българска народна банка.